วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่7

1.จงอธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ว่ามีกี่ประเภท
ตอบ       เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.อินทราเน็ต (Intranet) คือเป็นเครือข่ายสำหรับองค์กร  และข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
2.เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) คือ เป็นเครือข่ายแบบองค์กรเหมือนกับ อินทราเน็ต แต่เปิดให้สมาชิกภายนอกที่ได้รับอนุญาตเชื่อมต่กับเครือข่ายได้ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
3.อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีเจ้าของ ทุกคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฏกติกาที่ได้มีการกำหนดไว้
4.รูปแบบของข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอรืประเภทต่างๆ เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  ดังนั้น รูปแบบของการนำเสนอข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงอาจแตกต่ากันได้

2.อินทราเน็ต (Intranet) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       คือเป็นเครือข่ายสำหรับองค์กร  และข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หรือ ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ขององค์กร คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาจอยูในตึกเดียวกัน หรือกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น บริษัท โตโยต้า จำกัด ที่มีสาขากระจายอยูอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลก

3.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอบ       http;//www.google.com
              http://www.altavista.com
              http://www.excite.com
              http://www.yahoo.com เป็นต้น

4.จงอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์Google พอสังเขป
ตอบ       ให้พิมพ์คำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการค้นหาเพียง 2-3 คำ แล้งกดแป้น Enter หรือคลิกที่ปุ่ม Go ก็จะแสดงเว็บเพจที่ค้นพบ โปรแกรมการค้นหาของ Google จะแสดงเฉพาะเว็บเพจที่มีคำทุกคำที่ท่านได้พิมพ์ลงไป ถ้าเราใส่คำค้นหามากขึ้น จำนวนเว็บเพจที่เราต้องการก็จะลดลง


5.Digital library หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       การจัดเก็บสารสนเทศในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะเก็บในรูปของสื่อพิมพ์  เพราะการค้นหาจะได้ง่ายมากขึ้น อย่างที่เราต้องการอ่านหนึ่งสือหนึ่งเล่ม แต่ไม่มีเวลาที่จะไปที่ห้องสมุด ถ้าเรามีรหัส เราสามารถที่จะเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดนั้นได้ แล้วเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มที่เราต้องการได้บนแท็ปเล็ต หรืคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องถือหนังสือเป็นเล่ม แต่การอ่านหนังสือแบบดิจิทัลนั้น จะต้องมีสือตัวกลางในการเชื่อมต่อ คือ อินเทอร์เน็ต 

6.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ประเภทของการศึกษา
ตอบ       1.เว็บไซค์โครงการ Schoolinet@1509(http://www.school.net.th)

              2.เว็บไซค์ Learn Online (http://www.learn.in.th)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น