วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 8
1. ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเขียนตามความเข้าใจของผู้เรียน
1.1 การนำเสนอผลงานมีวัถตุประสงค์อย่างไร
ตอบ  1. ให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนองาน
          2.ให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่นำเสนอ

1.2 หลักการพื้นฐานสำคัญของการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. การดึงดูดความสนใจ
        2.ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา
        3.ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

1.3การบรรยายสดกับการพากย์มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต่างกันอย่างไร
ตอบ การบรรยายสดเหมาะสำหรับการประชุมสัมนา  เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และมีการสร้างบรรยกาศให้เหมาะสมกับช่วงเวลาอารมณ์ที่จะพูด
         ส่วนการพากย์ เหมาะสำหรับการถ่ายทอดโดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม อาจมีการพากย์เสียงที่ไพเราะ และเติมเสียงประกอบ เพื่อสร้างบรรยากาศ

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. เครื่องฉายสไลด์
        2. เครื่องฉายแผ่นใส
        3. เครื่องฉาย Data Projector หรือ LCD Projector

1.5รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. การนำเสนอแบบ Slide Presentation มีดังต่อไปนี้ คือ
1.1 โดยใช้โปรแกรม Power Point
1.2 โดยใช้โปรแกรม ProShow Gole
1.3 โปรแกรม Flip Album

2. รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Assisted Insturction) มีดังต่อไปนี้
ตอบ 2.1 การใช้โปรแกรม Authorware
2.2การใช้ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ Moodle
3.รูปแบบ Social Network มีดังต่อไปนี้
ตอบ
3.1 การใช้เว็บบล็อก (Weblog) เพื่อการเรียนการสอน
3.2 การนำเสนอแบบ Web page
3.3 Word press

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น