วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 6
1.อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       Internet คือ ระบบเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยใช้ Protocol มาตรฐานสำหรับ Internet (IP) เพื่อบริการข้อมูลแก่ผู้ใช้จำนวนหลายพันล้านคนทั่วโลก เป็นเครือข่ายของเครือข่ายทั้งหลาย หรือ เรียกว่า Network of Network

2.จงอธิบายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตทางด้านการศึกษาว่ามีอะไรบ้าง
ตอบ         1.สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์และอื่นๆ ที่น่าสนใจ
2.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เปรียบเทียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
3.นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

3.จงบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอบ       ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลายด้าน และมีประโยชน์ต่อบคคลทุกคนที่ใช้บริการ อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อการศึกษาหรือเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานด้านต่าง การใช้อินเทอร์เพื่อการสื่อสาร เช่นการส่งอีเมล์ การสนทนาการบนออนไลน์โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อม หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง ในการดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น

4.การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ Modem หมายความว่าอย่างไร
ตอบ       เป้นการส่งเอสไอพีที่เราเป็นสมาชิกอยู่โมเดม คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ และแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณอนาล็อกผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง และยังสามารถเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลได้

5. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ       เป็นบริการระบบเครือข่ายข่าสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลก ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น สามารถอยู่ในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น เอกสาร รูปภาพเคลื่อนไหว และเสียง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบและสืบค้นได้ง่าย


6. จงยกตัวอย่างประโยชน์ของ E-mail

ตอบ       1.เป็นบริการรับส่งข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์  ที่มีข้อมูลเป็น เอกสารสำคัญ รูปภาพ เสียง หรืออื่นๆ และสามารส่งได้อย่างรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น